گروه حامیان

دارای دانش فنی و عملیاتی کاربردی در حوزه های مهندسی ، بازرگانی ، خدماتی و تجاری در قالب شرکت ها و موسسه های تابعه متشکل از جوانان با انگیزه و
پر تلاش می باشد.