تاریخچه شرکت

دلایل تشکیل گروه حامیان :

  • شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه ها و حوزه کاری متنوع و ورود به آنها به منظور کاهش هزینه ها، افزایش سود آوری، کاهش ریسک
  • امکان برقراری نظـام هـم افزایـی بـین شرکت های تخصصی زیر مجموعه
  • دسترسی بـه سـرمایه گـذاری بـا نـرخ های ارزانتر
  • اثربخشی بیشتر شرکت های تابعه
  • سادگی در تفویض اختیارات
  • توسعه هم افزایی در قالب زنجیره ارزش
  • مصون سازی سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد تنوع در فعالیت های تجاری