فنی مهندسی

       ساخت و تولید انواع تجهیزات دفاعی و پدافند

 • قابلیتهای کلیدی گروه مهندسی، بازرگانی حامیان در حوزه پهپادها

 • طراحی و ساخت پرنده های بال ثابت و عمودپرواز

 • طراحی و ساخت هواپیما با قابلیت برخاست
  و نشست عمودی

 • طراحی و ساخت پهپادهای الکتریک با مدت زمان

 • پروازی طولانی (بیش از 2ساعت)

 • طراحی و ساخت انتن های ارسال تصویر و دیتا
  برای مسافت های طولانی (بیش از 30کیلومتر)

 • طراحی و ساخت سیستم های کنترل زمینی

 • طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته تصویری و
  دیتا